Lennartsfors ska arbeta med utveckling, tillverkning och marknadsföring av nischade produkter för transporter i både terräng och på väg. Lennartsfors ska uppfattas som en kompetent, kundorienterad och säker leverantör och detta ska prägla verksamheten genom att:

  • Arbeta för ständiga förbättringar inom alla områden inklusive både företagsekonomi, kvalitet, säkerhet och miljö. Alla medarbetare förväntas aktivt delta i detta arbete.
  • Bedriva ett systematiskt förebyggande säkerhetsarbete mot tillbud, brand och andra olyckor eller skador på människor, egendom och miljö. Man skall känna trygghet i verksamhetens utformning.
  • Behandla alla medarbetare lika oavsett kön, läggning eller bakgrund och verka för en drogfri arbetsmiljö. Vid behov aktivt stötta anställda i både förebyggande som rehabiliterande åtgärder.
  • Sträva efter en jämnare könsfördelning och arbetsförhållanden skall så långt som möjligt underlättas så att de lämpar sig för både kvinnor och män.
  • Arbetsuppgifter och befogenheter ska inte ge upphov till ohälsosam arbetsbelastning.
  • Aktivt arbeta för att identifiera kundens behov samt att anställdas erfarenhet skall tas till vara, delaktighet och öppenhet skall prägla företaget.
  • Bedriva verksamheten så att miljön skyddas och energi- och naturresurser sparas. Detta kan ske genom att t ex avfallsmängder minimeras och miljöpåverkan vid val av produktionsmetoder och konstruktioner beaktas.
  • Verksamheten skall alltid som minsta nivå följa gällande lagar och andra myndighetskrav.